محصولات

کنترل و اندازه گیری فشار

یکی از کمیت های پر اهمیت در فرآیندهای صنعتی، به خصوص آنهایی که با سیالات سر و کار دارند، فشار است. اندازه-‌گیری و کنترل این کمیت برای حصول نتایج مورد انتظار در بسیاری از فرآیندهای صنعتی الزامی است. حال باید دید فشار چیست و چگونه اندازه گرفته می¬‌شود؟ احتمالاً کمیت فشار برای بسیاری از ما آشناست. در تعریف آن باید گفت: فشار عبارت است نیروی عمودی وارد شده بر سطح جسمی که این نیرو بر روی آن توزیع شده. از آنجا که در محیط اطراف ما نیروهایی با شکل¬های مختلف بر اجسام وارد می¬‌شود، در نتیجه ما در زندگی در جاهای بسیاری با فشار سر و کار داریم فشار استاتیک یکی از مشخص¬ترین فشارهایی که ما همواره در معرض آن قرار داریم ناشی از اتمسفر است، که از نیروی گرانش زمین و کشیدن ذرات اتمسفر هوا به سمت سطح زمین حاصل می¬‌شود. ذرات اتمسفر هوا بر اثر گرانش زمین به سمت سطح آن کشیده می¬‌شوند و با اجسام موجود در نزدیک سطح زمین برخورد کرده و بر آنها فشار وارد می¬‌کنند. از آن جا که هر چه به سطح نزدیک باشیم ارتفاع و وزن ستون هوای بالای سر ما افزایش می¬یابد، فشار اتمسفر در نزدیکی سطح زمین بیشتر است این موضوع در رابطه با آبهای دریا و اقیانوس نیز صادق است. ما هر چه به اعماق بیشتری از آب دریا یا اقیانوس فرو برویم وزن ستون آب بالای سر ما افزایش یافته و فشار بیشتر می‌شود. این نوع از فشار را که مقدار آن مستقل از جهت است فشار استاتیک می¬‌نامند. به بیان دیگر در ارتفاع مشخص در هر نقطه¬‌ای از اتمسفر، فشار استاتیک به طور مساوی و در تمام جهات بر اجسام وارد می¬‌شود فشار دینامیک نوع دیگری از فشار، از حرکت یک جسم یا سیال حاصل می¬‌شود. برای حرکت کردن اجسام باید به آنها نیرو وارد شود، در نتیجه اجسام دارای حرکت حاوی انرژی جنبشی هستند. حال اگر مانعی بر سر راه این جسم یا سیال به وجود آید، نیروی حاصل از انرژی جنبشی در راستای حرکت به مانع منتقل شده و به آن فشار خواهد آورد. این نوع فشار را که به راستای حرکت بستگی دارد فشار دینامیکی می¬‌نامند فشار دینامیکی به خصوص در سیالات دارای جریان اهمیت دارد. سیالاتی که در یک راستای مشخص جریان پیدا می¬‌کنند بر موانع موجود، یک فشار دینامیکی عمود بر راستای جریان وارد می¬‌کنند. در حالی که موازی با راستای جریان فشاری وجود نخواهد داشت. ما در بسیاری از پدیده¬‌ها مانند نیروی حاصل از فشار باد یا فشار آب خارج شده از لوله با فشار دینامیکی سیالات مواجه می‌شویم.البته باید دانست که مقدار فشار دینامیکی به سرعت نسبی جریان سیال و چگالی آن نیز بستگی دارد واحدهای اندازه‌گیری فشار چیست؟ در اکثر صنایع و فرآیندهای صنعتی اندازه¬‌گیری و کنترل مقدار فشار ضروری است. به همین دلیل این کمیت در صنعت و در کنار دما و جریان، از اهمیت ویژه برخوردار است. برای بیان مقدار هر کمیت به واحدی متناسب نیاز است به همین دلیل برای اندازه‌گیری و تعیین فشار نیز باید واحد مشخصی برای آن تعیین شود. به دلیل همین اهمیت ویژه¬-‌ای که فشار در صنعت دارد برای این کمیت واحدهای متعددی تعریف شده. در سیستم SI واحد اندازه‌¬گیری فشار پاسکال(Pa) است. هر پاسکال معادل اعمال نیرویی به اندازه یک نیوتون بر سطحی به اندازه یک متر مربع است